* หมายเหตุ

ใช้ Username, Email หรือ เบอร์โทร สำหรับอาจารย์

ใช้ รหัสนักศึกษา, Email หรือ เบอร์โทร สำหรับนักศึกษา